Města a obce

Nabízíme Vám metodickou výpomoc při zajištění agendy pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v návaznosti na ustanovení:

 • Zákona 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákona č. 381/2000Sb., o provozu na podzemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb, k provedení zákona o požární ochraně,
 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti … jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, podniků.
 • Zákoníku práce  - BOZP,
 • Vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,
 • Řádu výkonu služeb v jednotkách SDH obcí v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů,
 1. Dokumentace je zaměřena na vazbu kontrolní činnosti, kterou uskutečňuje zejména Hasičský záchranný sbor kraje. Při kontrolách u majitelů programu nedochází k připomínkám ze strany kontrolních orgánů.
  Metodika hlídá a upozorňuje všechny dotčené osoby (v programu, nebo e-mailem) na závazné termíny a sleduje jejich nepropadnutí jako např. zdravotních prohlídek, kontrol, školení, revize techniky, jízdy vozidel ap.
 2. Celá odpovědnost  za správnost agendy JSDH je přenesena zákonem  na zřizovatele jednotky - město/obec, kterou v tomto případě zastupuje starosta/primátor, města/obce.
  V případě úrazu, škodě na majetku vyžadují kontrolní orgány kontrolu dokumentace a pojišťovny v případě nedostatečně vedené dokumentace si vyžadují právo vymanit se z pojistného plnění, s odůvodněním nedodržení zákonných povinností zřizovatele řádně evidovat činnost členů a techniky..  Potom se  se přenáší povinnost finančního plnění  na zřizovatele jednotky.
 3. Pravidelná aktualizace zajišťuje platnost předpisů podle aktuálních znění zákonů a nařízení. Více než desetiletý provoz programu prověřil aktuálnost této metodiky pro vedení a řízení agendy JSDH.
 4. Program eviduje pohyb a správu vašeho majetku, který je v součtu od statisíců po miliony korun. Získáte přehled jak je s vaším majetkem nakládáno a jak je využíván.

Základní dokumentace města/obce

 1. Požární řád obce  - jednorázový dokument – obsažen v programu
 2. Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů – jednorázový dokument – obsažen v programu
 3. Jmenovací dekrety a smlouvy s velitelem jednotky, družstev, techniků – jednorázové dokumenty – obsaženy v programu
 4. Doklady o odborné způsobilosti – periodická dokumentace – program hlídá aktuálnost
 5. Dokumentace o zdravotní způsobilosti – periodická dokumentace – program tiskne formuláře a hlídá jejich aktuálnost
 6. Dokumentace o provozu techniky a výzbroje – periodická dokumentace – program zpracovává a hlídá aktuálnost dokumentace, tiskne formuláře
 7. Školení  BOZP podle zák. práce – periodická dokumentace – program tiskne formuláře a hlídá jejich aktuálnost
 8. Zdravotní způsobilost řidičů – periodická dokumentace – program tiskne formuláře a hlídá jejich aktuálnost
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 29  odst. 1 písm. i) „Obec a obecní úřad zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany“ a písm. o) „obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce“. – požární řád obce
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 29, odst. 1, písm. a) – zřizovací listina JSDH
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 1 zákona b) - dohody o činnosti členů v jednotce  jedná se o smluvní vztah členů jednotky k obci dle zákoníku práce – pracovní poměr, 1, dohoda o pracovní činnosti nebo 2, dohoda o provedení práce nebo pouze na základě 3, dohody o členství v jednotce bez vzniku pracovně právního vztahu, zde je zapotřebí vymezit povinnosti a nároky člena a obce. – jmenování velitele, dohody o členství
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 72  - odborná způsobilost,   vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany § 40 odst. 4 – školení členů
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 29 a § 69b ve specifikaci nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. § 12 musí obec vést doklad o zdravotní způsobilosti členů pro výkon služby v jednotce  - zdravotní způsobilost
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 24 odst. 1 písm. i)  - Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků  - evidence a správa techniky a prostředků
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů § 23 odst. 2  a podle § 133, písm. e) zákoníku práce  - BOZP
 • zákon č. 381/2000Sb., o provozu na podzemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky 277/2004., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel ve znění pozdějších předpisů