JSDH

Velitelé, strojníci, technici, členové jednotek, Vaše činnost v JSDH má kromě záslužné činnosti, také právní aspekty, které musíte respektovat.

Velitel se právně zavazuje k vykonávání činností, mezi něž patří také dokumentace činnosti jednotky a evidence správy prostředků, které mu byly z titulujeho funkce přiděleny. Tím vzniká právní vztah mezi velitelem a zřizovatelem, se všemi právy, povinnostmi a důsledky. Tento právní vztah řeší především tato zákonná ustanovení.
 •  Zákon č. 133/1985 Sb. o PO ve znění pozdějších předpisů – odborná způsobilost, dokumentace PO, školení a odborná příprava, povinnosti města/obce,  povinnosti členů jednotek, vedení dokumentace
 • Vyhláška č. 246/2001 Sb.  o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru -  ověřování odborné způsobilosti, odborná příprava, druhy a obsah a způsob  vedení dokumentace požární ochrany
 • Vyhlášku č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany – podmínky akceschopnosti jednotek, odborná způsobilost a odborná příprava,
 • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb. k provedení zákona o požární ochraně, - druhy dokumentace požární ochrany obcí, jejich obsah a vedení
 • Řád výkonu služeb  v jednotkách  SDH obcí  v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o PO, ve znění pozdějších předpisů – vedení dokumentace strojní, chemická, technická, spojová služba, zkoušky, kontroly, revize
 • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb. o posuzování zdravotní způsobilosti … jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, podniků, - dokumentace  o zdravotní způsobilosti členů pro výkon služby v jednotce
 • Zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákoníku práce  - BOZP – školení členů z oblasti bezpečnosti práce

Program Kancelář pro obec hlídá dokumentaci, kterou obsahují výše uvedené právní předpisy a upozorňuje všechny dotčené osoby ( v programu, nebo emailem) na termíny a sleduje jejich nepropadnutí, např. zdravotní prohlídky, kontroly, školení, revize techniky, jízdy vozidel ap.

Pravidelná aktualizace zajišťuje platnost předpisů podle aktuálních znění zákonů a nařízení. Více než desetiletý provoz programu prověřil aktuálnost této metodiky pro vedení a řízení agendy JSDH. Většina vašich kolegů, která jej používá, svými připomínkami jej pomáhá upravit tak, aby splňoval všechny zákonné povinnosti a přitom jeho obsluha byla co nejjednodušší.


Správa členů

 • Osobní údaje
 • Kontakty
 • Členství a funkce
 • Odbornosti
 • Výstrojní karta člena
 • Svěřené prostředky člena
 • Školení
 • Protokol o přezkoušení
 • Docházka
 • Pohotovost
 • Účast u zásahu
 • Karta aktivit člena

Revize, kalibrace

 • Revize periodické - všechny služby
 • Revize při předání - všechny služby
 • Ostatní druhy revizí  - všechny služby
 • Revize podle umístění prostředků
 • Revize všech prostředků

Kontroly

 • Kontroly periodické - všechny služby
 • Kontroly při předání - všechny služby
 • Ostatní druhy kontrol  - všechny služby
 • Kontroly podle umístění prostředků
 • Kontroly všech prostředků

Dokumenty

 • Zdravotní dokumentace
 • Dokumenty obce
 • Karta jednotky
 • Kronika
 • Peněžní deník

Inventář

 • Nábytek
 • El. Nářadí
 • Spotřební zboží

Technická služba

 • Správa prostředků tech. sl.
 • Ošetření akumulátorů
 • Opravy prostředků

Spojová služba

 • Základní prostředky spoj. sl.
 • Ošetření akumulátorů
 • Inventář spojové služby
 • Opravy prostředků

Informační služba

 • Správa prostředků inf. sl.
 • Inventář informační služby
 • Opravy

Inventury

 Správa inv. prostředků podle
 • místa uložení
 • druhy služeb
 • vlastníka
 • stavu prostředku
 • typu majetku
 • přiděleno osobě
 • místa uložení

Chemická služba

 •  Osobní výstroj a individuální ochrana
  • Prodýchávání dých. techniky
  • Oprava dýchací techniky
 • Hasiva a sorbenty - nákup a používání
 • Dekontaminační prostředky
 • Speciální věcné prostředky
 • Náhradní tlakové láhve
 • Inventář dýchací techniky
 • Správa baterií

Činnost jednotky

 • Plán činnosti jednotky
 • Správa úkolů členů
 • Aktuální stav jednotky
 • Události k řešení
 • Výpis činnosti jednotky

 

Administrace

 • Nastavení práv uživatelům
 • Historie přístupů uživatelů
 • Seznam tiskových sestav
 • Karta jednotky

Strojní služba

 • Vozidla
  • Seznam vozidel
  • Provozní deník vozidla
  • Přehled jízd řidičů
  • Doplnění PHM
  • Údržba vozidla
  • Technické prohlídky
  • Provozní náplně
  • Správa pneu
  • Opravy
  • Repase
 • Agregáty - VPPO
  • Provozní deník agregátu
  • Opravy agregátu
 • Plavidla
  • Provozní deník Plavidla
  • Oprava plavidla
  • Inventář strojní služby

Historická technika

 • Správa prostředků hist. tech.
 • Opravy hist. Techniky

Zpráva o zásahu

 • Zpráva o zásahu
 • Dílčí zpráva o zásahu
 • přenesení dat do str. služby
 • přenesení dat do chem. služby
 • přenesení dat do tech služby
 • přenesení dat do os. Informací

Správa dokumentace

 • Seznam všech dokumentů
 • Vložení externí dokumentce
 • Hlídání termínů nepropadnut i 
 • Externí dokumentace
 • Historie dokumentace